Contact Admissions

Hong Qiao International School

218  South Yi Li Road (Close to Lan Bao Shi Road)
Shanghai, China 201103 

Telephone: (86 21) 6268-3121